ผู้บังคับบัญชาในอดีต

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้บังคับการหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์
รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์