ประวัติความเป็นมา

เมื่อประมาณปี พ.ศ.2436 มีฐานะเป็นหน่วยตำรวจภูธรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2456  จึงยกฐานะขึ้น เป็นกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ มีอำเภอที่อยู่ในความรับผิดชอบ 5 อำเภอ ดังนี้
     1) อำเภออุทัยกาฬสินธุ์
     2) อำเภอสหัสขันธ์
     3) อำเภอกุฉินารายณ์
     4) อำเภอกมลาไสย
     5) อำเภอยางตลาด
  ขึ้นตรงต่อมณฑลร้อยเอ็ด ครั้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2474 ได้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ถูกยุบเป็นอำเภอ และกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ก็ได้ถูกยุบไปด้วย และขึ้นตรงต่อกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2490 ทางราชการได้ประกาศยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดตามเดิม และหน่วยตำรวจจังหวัด กาฬสินธุ์ ก็ได้ยกฐานะขึ้นเป็นกองกำกับการตำรวจจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยครั้งแรกมีที่ทำการได้อาศัยสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาเมื่อปลายปี 2535 ได้ย้ายมาเปิดที่ทำการ ณ อาคารหลังใหม่จนถึงปัจจุบัน